• สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับในวันนี้ ผมพยายามที่จะนำบทความที่เกี่ยวชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาเสริมให้มาก ๆ เพื่อจะได้เ้ข้าสู่การเรียนรู้ทางด้านการซ่อมโน๊ตบุ๊คที่ผมตั้งใจจะให้เพื่อนๆ ได้รับความรู้กัน อย่างที่ได้ตั้งปณิธานไว้ครับ?? และสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของ Transistor)

ทรานซิสเตอร์แบ่งได้เป็นสองประเภท

คือ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar Junction Transistor, BJTs)?และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field Effect Transistors,FETs)

  • ทรานซิสเตอร์จะมีขาเชื่อมต่อสามจุด อธิบายโดยย่อคือเมื่อมีการปรับเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ขาหนึ่งจะส่งผลให้ความนำ ไฟฟ้าระหว่างขาที่เหลือสูงขึ้นอันทำให้สามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามหลักทางฟิสิกส์ในการทำงานของทรานซิสเตอร์ทั้งสองแบบ(ชนิดรอยต่อ คู่และชนิดสนามไฟฟ้า)มีความแตกต่างกันอยู่มาก ใน วงจรอนาถ ลอก นั้นทรานซิสเตอร์จะถูกใช้ขยายสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณความถี่วิทยุ หรือควบคุมระดับแรงดัน รวมทั้งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชชิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ทราสซิสเตอร์ก็ยังถูกใช้ในวงจรดิจิทัล เพียงแต่ใช้งานในลักษณะการเปิด/ปิดเท่านั้น วงจรดิจิทัลเหล่านั้นได้แก่ วงจรตรรกะ (Logic gate), หน่วยความจำแบบสุ่ม (Random Access Memory, RAM) และไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นต้น

tr

  • ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar junction transistor)

    • ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (BJT) เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง มันเป็นอุปกรณ์สามขั้วต่อถูกสร้างขึ้นโดยวัสดุสารกึ่งตัวนำที่มีการเจือสาร และอาจจะมีการใช้ในการขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สวิทชิ่ง ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ถูกตั้งขึ้นมาตามชื่อของมันเนื่องจากช่องการนำ สัญญาณหลักมีการใช้ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลเพื่อนำกระแสไฟฟ้าหลัก โดยแบ่งออกได้อีก2ชนิดคือ ชนิดเอนพีเอน(NPN) และชนิดพีเอนพี(PNP) ตามลักษณะของการประกบสารกึ่งตัวนำ

  • ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field-effect transistor)

    • ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า(FET) มีขาต่อสามขา คือ ขา เดรน(drain) เกท(gate) ซอร์ส(source) หลักการทำงานแตกต่างจากทรานซิสเตอร์แบบหัวต่อไบโพลาร์(BJT) นั่นคืออาศัยสนามไฟฟ้าในการสร้างช่องนำกระแส(channel) เพื่อให้เกิดการนำกระแสของตัวทรานซิสเตอร์ ในแง่ของการนำกระแส ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าและแบบหัวต่อไบโพลาร์มีลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ไหล ผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน นั่นคือกระแสในทรานซิสเตอร์แบบหัวต่อไบโพลาร์จะเป็นกระแสที่เกิดจากพาหะส่วน น้อย(minor carrier) แต่กระแสในทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจะเกิดจากพาหะส่วนมาก(major carrier)

tr1

ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าฟ้าแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

  • JFET- MESFET- MOSFET ซึ่งแบ่งเป็นสองแบบคือ แบบ depletion และ enhancementทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คือ MOSFET

การใช้งานเป็นสวิตช์แบบอิเล็กทรอนิกส์

  • แบบ NPN ?(ไบแอสไฟบวก)จะต่อไฟเข้าทางขา C ของTransistor และออกทางขา E ซึ่งอาจจะต่อไปครบวงจรที่กราวด์ หรืออาจจะนำไปใช้งานในวงจรต่างๆ ก็ได้นะครับ จากนั้น การจะให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ เขาต้องทำการ BIAS (ไบแอส)ซึ่งจะเป็๋นการไบแอสแบบความถี่ หรือ ไบอัสแบบแรงไฟก็ได้ แล้วแต่จะถูกออกแบบครับ ?จากนั้น หากทรานซิสเตอร์ได้รับไบอัสแล้ว ก็จะทำให้กระแสไฟไหลจาก C ออกไป E ทำให้วงจร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่รอรับกระแสไฟใช้งาน หรือเป็นคำสั่งไปใช้งานอีกทอดหนึ่ง ก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองครับ


แบบ PNP ?(ไบแอสไฟลบ)จะต่อไฟเข้าทางขา E ของTransistor และออกทางขา C ซึ่งอาจจะต่อไปครบวงจรที่กราวด์ หรืออาจจะ

นำไปใช้งานในวงจรต่างๆ ก็ได้นะครับ จากนั้น การจะให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ เขาต้องทำการ BIAS (ไบแอส)ซึ่งจะเป็๋นการไบแอสแบบความถี่ หรือ ไบอัสแบบแรงไฟก็ได้ แล้

วแต่จะถูกออกแบบครับ ?จากนั้น หากทรานซิสเตอร์ได้รับไบอัสแล้ว ก็จะทำให้กระแสไฟไหลจาก E ออกไป C ทำให้วงจร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่รอรับกระแสไฟใช้งาน หรือเป็นคำสั่งไปใช้งานอีกทอดหนึ่ง ก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองครับ

อาการเสียของ Transistor?ทรานซิสเตอร์จะเสียได้ด้วยสาเหตุต่างๆดังนี้ ?เช่น ช้อต ขาด รั่ว

การช้อตหมายถึงว่า ขาของทรานซิสเตอร์ ซึ่งโดยปรกติจะไม่เชื่อมต่อกันโดยตรงอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เกิดการช้อตขึ้นนั้น ?ขาของทรานซิสเตอร์จะเสมือนว่าถูกเชื่อมต่อเข้าหากัน ?เราสามารถหาข้อสรุปด้วยการใช้ โอมห์มิเตอร์ตั้งไปที่ Rx1 แล้ววัดระหว่างขาต่างๆ เช่น วัดขา CกับE,ขาฺBกับE,C เป็นต้นโดยการ

การขาด หมายถึงว่า เราไม่สามารถวัดการทำงานของทรานซิสเตอร์นั้นได้เลย

การรั่ว หมายถึง ทรานซิสเตอร์นั้นมีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องทำการไบอัส ?ซึ่งในทางการตรวจเช็ค เราจะใช้มิเตอร์ตั้งไปที่ตำแหน่ง Rx10k วัดไปที่ขา C,E โดยทั่วไปเข็มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้น ?แต่ถ้าในการที่เราวัดนั้นเข็มมิเตอร์ขึ้น แม้แต่เล็กน้อย ก็ถือว่ารั่วแล้วนะครับ ไม่ควรนำไปใช้งน